Privacy

Stichting sQuare, gevestigd aan Tolhuisweg 2, 1031 CL Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting sQuare verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beelden (oa. profielfoto)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel of portfolio op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (transacties/boekingen)
 • Via Stichting sQuare gevolgde studie activiteiten en via Stichting sQuare behaalde studieresultaten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@square.amsterdam, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting sQuare verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame
 • Stichting sQuare analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze eigenproducten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Stichting sQuare verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Stichting sQuare verwerkt jouw gegevens ten behoeve van onderwijsadministratie en onderwijsondersteuning. Dit betreft het bijhouden van een memberadministratie, vastleggen van uitslagen, afgifte certificaten, diploma's en graden, onderbouwing ten behoeve van accreditatie onderzoeken advies en begeleiding, behandelen van geschillen, het kunnen uitvoeren van een accountantscontrole


Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting sQuare neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting sQuare) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting sQuare bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In de tabel hieronder is zichtbaar welke bewaartermijnen we hanteren. Members hebben de mogelijkheid om binnen 1 jaar na opzegging van membership hun profiel te herstellen. Na dit jaar zijn alle persoonsgegevens verwijderd.

 Categorie persoonsgegevens

 Bewaartermijn

 Reden

 Naam, emailadres en telefoonnummer

 1 jaar na opzegging van membership

Deze categorie gegevens is nodig om de sQuare services zo goed mogelijk aan de members af te kunnen leveren.

 Member profiel:

 • Korte tekst ‘over mij’

 • Korte tekst ‘visie’

 • Skill overzicht

 1 jaar na opzegging van membership

Members kunnen zich via het member profiel intern aan andere leden en indien wenselijk ook extern aan potentiële opdrachtgevers presenteren. Via de gegevens in het member profiel kunnen zij ook zoeken naar andere members.

 Goals:

 • Persoonlijke doelen

 1 jaar na opzegging van membership

Members kunnen via hun sQuare dashboard persoonlijke doelen stellen. Via deze tool blijven ze scherp op hun doelen en kunnen zij activiteiten ondernemen in lijn met de door hen gestelde doelen.

 Portfolio onderdelen:

 • informatie over afgeronde projecten (tekst en beeld)

 • publieke door jou gecureerde reviews

 1 jaar na opzegging van membership

Members kunnen hun werk via het portfolio aan intern aan andere members en extern richting potentiële opdrachtgevers presenteren.

 Aankoophistorie:

 • Door jou geboekte ruimte in sQuare Homebase

 • Door jou geboekte sQuare activiteiten

 7 jaar

Je aankoophistorie moet 7 jaar door ons  bewaard worden vanwege controle door de  belastingdienst.

 

Delen van persoongegevens met derden

Stichting sQuare verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting sQuare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Stichting sQuare gebruikt geen cookies. We analyseren geen persoonsgegevens, we anonimiseren het IP adres en we gebruiken een TLS (voorheen SSL) verbinding.

Nieuwsbrief/email

Deze informatie geldt enkel voor personen die zich inschrijven voor de sQuare nieuwsbrief: Voor de nieuwsbrief maakt sQuare gebruik van Mailchimp. Mailchimp gebruikt wel (flash) cookies. Meer informatie over de cookies van Mailchimp kun je vinden in hun privacy policy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting sQuare en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@square.amsterdam.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting sQuare wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting sQuare neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@square.amsterdam.

Om jouw gegevens extra veilig te houden, maken wij gebruik van een apart systeem waarin privacy gevoelige gegevens zijn opgeslagen. Dit systeem heeft een zeer lage complexiteit, zodat de kans op lekken extra klein is.

Wij maken gebruik van TLS, dat er voor zorgt dat al uw verkeer van en naar de website via een beveiligde verbinding gaat. Hierdoor kunnen 3e partijen die het internetverkeer zouden afluisteren niets met deze gegevens, omdat ze gecodeerd zijn.

Wij maken gebruik van SPF. Dit is een internetstandaard voor het terugdringen van phishing, spam en virussen die per e-mail verstuurd worden.

Contactgegevens Stichting sQuare

Tolhuisweg 2

1031 CL Amsterdam

info@square.amsterdam

Onze website wordt beheerd door Kiksaus, hier kunt u meer lezen over de beveiligingsmaatregelen die zij nemen: https://kiksaus.nl/downloads/informatiebeveiligingsbeleid