Algemene voorwaarden matching

ALGEMENE VOORWAARDEN MATCHING DOOR STICHTING SQUARE

Op alle opdrachtbevestigingen, alsmede de totstandkoming, inhoud en uitvoering van alle overeenkomsten tussen Stichting sQuare en opdrachtgever in het kader van matching zijn onderhavige Algemene Voorwaarden toepasselijk.

 1. Uitvoering, kwaliteit en planning
  De opdrachtgever en Stichting sQuare (intermediair) informeren elkaar over al die omstandigheden en ontwikkelingen waarvan de andere partij, gelet op een goede uitvoering van de werkzaamheden, op de hoogte moet zijn. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de sQuare member (opdrachtnemer/zzp’er) tijdig kan beschikken over alle informatie en middelen die nodig zijn om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren.
  De opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de werkzaamheden geheel zelfstandig en zij heeft het recht om het tijdstip en de tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen, met inachtneming van de afgesproken termijnen en richtlijnen, waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht. Let wel: er kunnen geen extra taken/deliverables worden afgestemd tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zonder tussenkomst van intermediair. Intermediair stelt hiertoe een aanvullende offerte op die door opdrachtgever geaccordeerd dient te worden, waarna de opdrachtnemer een aanvullende opdrachtovereenkomst van sQuare ontvangt.
  De opdrachtgever en Stichting sQuare informeren elkaar indien de planning en kwaliteit gevaar dreigen te lopen. Vervolgens zal in onderling overleg worden gehandeld. De opdrachtgever draagt zorg voor open communicatie waardoor de sQuare member zijn werkzaamheden optimaal kan uitvoeren.
  Indien de opdrachtgever de sQuare member een werkplek ter beschikking stelt, voldoet deze aan alle daarop van toepassing zijnde wettelijke vereisten.
 2. Vertrouwelijkheid
  Intermediair en opdrachtnemer zullen alle informatie die hen in het kader van de uitvoering van de opdracht bekend wordt, vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen.
 3. Verantwoordelijkheden
  Stichting sQuare matcht sQuare members als uitvoerend creatief vakman aan opdrachtgever. De resultaten van de door sQuare members verrichte activiteiten zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Stichting sQuare vallen. Hoewel het matchen door Stichting sQuare naar beste inzicht en vermogen geschiedt, kan Stichting sQuare daarom geen garantie geven met betrekking tot de resultaten van verrichte activiteiten.
 4. Honoraria
  Stichting sQuare is een ondernemende stichting zonder winstoogmerk. Stichting sQuare werkt met vaste uurtarieven. 80% van het berekende tarief betreft salariëring voor de betrokken member. De overige 20% investeren wij in het trainingsprogramma (workshops, modules, masterclasses) voor de member community. Per opdracht rekenen wij een eenmalige matchingsfee: 75 euro ex BTW voor opdrachten tot 500 euro ex BTW en 125 euro ex BTW voor opdrachten boven 500 euro ex BTW. 
 5. Wijze van betaling
  1. Facturen van Stichting sQuare dienen door opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
  2. Ingeval van niet (tijdige) betaling van een factuur is de opdrachtgever verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten conform het incassokostentarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 50 per factuur.
 6. Vervanging
  Mits hierdoor de continuïteit van de opdrachtuitvoering en de deskundigheid niet ongunstig wordt beïnvloed is Stichting sQuare bevoegd, na overleg met opdrachtgever, de match van een sQuare member te wijzigen.
 7. Meerwerk / Vervolgopdrachten
  Werkzaamheden die naar aard en omvang de opdrachtbevestiging overschrijden, worden als meerwerk beschouwd. Meerwerk wordt pas na onderling overleg en nadat daartoe een afzonderlijke opdracht is verstrekt, uitgevoerd en in rekening gebracht.
  Bent u na afronding van de opdracht met sQuare member tevreden over zijn of haar werk, en wilt u hem of haar nogmaals inzetten voor een opdracht, dan dient deze vervolgopdracht gedurende de looptijd van het membership van de betreffende member via Stichting sQuare afgesloten te worden. 
 8. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede Stichting sQuare resp. opdrachtgever redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.
  2. Stichting sQuare resp. opdrachtgever zal de wederpartij onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.
  3. In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
  4. In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
  5. Ziekte/arbeidsongeschiktheid: indien een sQuare member vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid gedurende langere tijd niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren, wordt in goed overleg met de opdrachtgever een vervanger benoemd. Indien er geen vervanger beschikbaar is, staat het de opdrachtgever vrij de opdracht schriftelijk te beëindigen. In dat geval zal op basis van de werkelijk bestede uren worden gedeclareerd.
 9. Inspanningsverplichting
  1. Stichting sQuare zal zich naar beste kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap inspannen om de ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren.
  2. In voorkomende gevallen zal de uitvoering geschieden overeenkomstig met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
  3. Stichting sQuare is niet verplicht gevolg te geven aan aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de werkzaamheden, indien zij meent dat dit zal leiden tot handelen in strijd met de wet of de goede zeden.
 10. Aansprakelijkheid
  1. Stichting sQuare is, behoudens eigen opzet of eigen grove schuld, nimmer aansprakelijk voor enig verlies of enige schade voortvloeiend uit, dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door uitvoeren van de werkzaamheden of nalaten daarvan ten behoeve van de opdracht.
  2. Stichting sQuare is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade zoals gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, zelfs niet indien de mogelijkheid van dergelijke schade vooraf ter kennis werd gebracht.
  3. De aansprakelijkheid van Stichting sQuare voor enig verlies of schade van opdrachtgever en voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van Stichting sQuare, ongeacht de oorzaak van het verlies en ongeacht de aard van de schending van het wettige recht waarop de schadeclaim van opdrachtgever wordt gebaseerd, zal in totaal nimmer meer zijn dan het ter zake van de betreffende dienstverlening gefactureerde bedrag.
 11. Toepasselijk recht
  1. Op alle overeenkomsten tussen Stichting sQuare en opdrachtgever is het Nederlands recht toepasselijk.
  2. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen tussen partijen zullen naar keuze van Stichting sQuare worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
 12. Auteursrecht/Intellectueel eigendom
  De opdrachtgever heeft automatisch het recht om het werk te gebruiken voor het doel van de opdracht. Deze toestemming is eenmalig. Voor hergebruik of gebruik voor andere doeleinden dient apart toestemming aan opdrachtnemer gevraagd te worden. Het staat sQuare vrij om middels sQuare bemiddeling tot stand gekomen samenwerkingen te showcasen op haar website of social media kanalen. Tenzij vooraf anders overeengekomen met opdrachtgevers en/of opdrachtnemer.
 13. Uitbetaling aan opdrachtnemer
  1. Opdrachtnemer factureert sQuare - volgens opdrachtovereenkomst - na afronding van de opdracht.
  2. Bij opdrachten ter waarde van 10.000 euro of meer, kan na voorgaand overleg met, en goedkeuring door, sQuare, halverwege een factuur gestuurd worden a 50% van de overeengekomen vergoeding. En 50% na afronding van de opdracht.
  3. In overleg kan opdrachtnemer sQuare een voorschotfactuur sturen voor productiekosten. Opdrachtnemer dient de gefactureerde kosten middels bonnen te bewijzen.
 14. Gedragscode Stichting sQuare onderschrijft de volgende gedragscode en daarin omschreven klachtenprocedure omtrent ongewenst gedrag.